Stočarstvo

U okviru DOO Doža Đerđ, nalazi se farma svinja. Tradicija svinjarske proizvodnje datira još iz ranih pedesetih godina. Trenutno raspolaže sa 1700 krmača, rase durok i landras-jorkšir - meleza F1 generacija, sa tendencijom rasta.

Farma je komercijalnog tipa, a remont zapata baziran je na sopstvenom repromaterijalu. Izgrađen je savremeni farmski kompleks na kojem se primenjuju najnovija tehničko-tehnološka rešenja, a novoizgrađeni objekti zadovoljavaju sve odredbe EU o držanju i dobrobiti životinja. Trenutno na godišnjem nivou isporučujemo oko 36.000 tovljenika visokog kvaliteta, sa tendencijom povećanja do planiranih 40.000.

 Sektor stočarstva bavi se:

 • Organizacijom posla na farmi.
 • Ishranom.
 • Saradnjom sa veterinarskom službom.
 • Sprovođenjem zoohigijenskih mera.

Pored rekonstruisanih starih objekata, u upotrebi su i novoizgrađeni objekti, te farmski kompleks obuhvata:

 • Objekte prasilišta (dva objekta, kapaciteta 520 boksova za prašenje).
 • Objekte odgoja (šest objekata, ukupnog kapaciteta 7.500 mesta).
 • Objekte tova (trinaest objekata, ukupnog kapaciteta 13.000 mesta).
 • Objekte bukarišta (dva objekta, kapaciteta 648 mesta).
 • Objekte čekališta (dva objekta, kapaciteta 1.280 mesta).

Svi objekti su izgrađeni uz poštovanje sistema “sve unutra-sve napolje” i klimatizovani su. Kao pogonsko gorivo za grejanje i hlađenje objekata se koristi slama sa naših njiva, i to zahvaljujući energani koju smo na farmi izgradili i pustili u rad 2010. godine, a sve sa ciljem iskorišćavanja obnovljivih izvora energije.

Unapređenje svinjarske proizvodnje moguće je ostvariti planskom selekcijom, primenom savremenih metoda odgajivanja, obezbeđenjem adekvatnih uslova smeštaja, ishranom i preventivnom zdravstvenom zaštitom. Sva priplodna grla prolaze obavezan ultrašal-test. Testiranje se obavlja u proizvodnim uslovima a selekcija je usmerena na tovne, klanične i osobine plodnosti. Uvozom kvalitetnog priplodnog materijala i ciljanom selekcijom, postignuto je poboljšanje tovno-klaničnih parametara, a povećana je i veličina legla.

Osnovni ciljevi:

 • Bolji kvalitet mesa i polutki.
 • Smanjenje konverzije.
 • Veći broj tovljenika po krmači.
 • Povećanje prirasta i skraćenje perioda tova.
 • Povećanje otpornosti svinja na bolesti.

U cilju što kvalitetnije ishrane svinja, vršimo stalnu kontrolu kvaliteta svih gotovih krmnih smeša i sirovina koje ulaze u njihov sastav. Kupovinom ekstrudera ostvarili smo mogućnost samostalne proizvodnje griza od ekstrudirane soje, ekstrudiranog lana i kukuruza, što čini značajan iskorak u proizvodnji stočne hrane na farmi.